การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

1. ข้อมูลพื้นฐาน

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารปัญญาพิพัฒน์ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
(+66) 2-441-0813-5 ext.1101
(+66) 2-441-0872-3
opihrp@mahidol.ac.th

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจของสถาบัน ปี2567ดังนี้
https://ihrp.mahidol.ac.th/category/news-in-2024/

2. การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของสถาบัน (ในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน)

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกันการทุจริต: 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
—————————————————-
นโยบาย No Gift Policy

ข่าวนโยบายและแนวปฏิบัติการไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2567

อ่านรายละเอียดเนื้อหาข่าว คลิกที่นี่

การป้องกันการทุจริต: 2. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
—————————————————-
แผนป้องกันการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Message us