ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้เป็นช่องทางเฉพาะ มีไว้เพื่อการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา หรือผู้ที่สังกัดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเท่านั้น เกี่ยวกับการกระทำใดที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ร้องเรียนเอง บุคคลอื่น มหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน ข้อมูลของผู้ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางนี้จะเป็นความลับ และอยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม ซึ่งจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เพียงพอและสามารถตรวจสอบได้ สถาบันฯ จึงมีความจำเป็นต้องทราบชื่อ สกุล และช่องทางติดต่อกลับของผู้แจ้ง เพื่อที่สถาบันฯ จะสามารถประสานงานไปยังผู้แจ้งได้ เช่น ขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือแจ้งผลการดำเนินการ

กรณีที่ผู้แจ้งไม่ระบุตัวตน หรือไม่สามารถติดต่อกลับได้ สถาบันฯ จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ และจะไม่รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา เว้นแต่เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และสถาบันฯ พิจารณาเบื้องต้นแล้วมีมูล

กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2559
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

Message us