รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการเรียนการสอน

CONTACT US

รายวิชา มสสม 103 แนวคิดและกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน

          ลักษณะและองค์ประกอบของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาต่างๆ การวิเคราะห์และการถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

รายวิชา มสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี

          ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแย้ง ความรุนแรงประเภทต่างๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ และการใช้สันติวิธีในชีวิตประจําวัน

รายวิชา มสสศ 102 สังคม สงคราม และสันติ

          ความสำคัญของปรัชญา ปรัชญาว่าด้วยมนุษย์และสังคม ปรัชญาว่าด้วยสงครามและสันติภาพ กระบวนทัศน์ตะวันตก ตะวันออกและอื่นๆ สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคม ประวัติศาสตร์สงครามและสันติภาพระหว่างประเทศและภายในประเทศ ความรุนแรงและสันติวิธีระหว่างประเทศและภายในประเทศ ความขัดแย้งและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรในประเทศไทยและอุษาคเนย์

Message us