สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มบรรยายในหัวข้อ “มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง สู่แผนปฏิบัติการด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง”

Read More
Previous slide
Next slide
Message us