งานวิจัย

งานวิจัย

CONTACT US

          โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) มีเป้าหมายด้านการวิจัยเพื่อ “เพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้ผ่านการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสหวิชาการข้ามศาสตร์ในสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา” อันเป็นรากฐานที่จะทำให้มีการพัฒนางานวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ

ขอบเขตของวิจัยที่ดำเนินการโดยคณาจารย์และนักวิจัยของ สสมส. ประกอบด้วยสามแนวเรื่องหลัก ได้แก่

  1. การพัฒนาประชาธิปไตย (Democratic Development)
  2. การสร้างสันติภาพ (Peacebuilding)
  3. การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ (Human Rights Protection for Marginalized Groups)

          งานวิจัย และงานพันธกิจสังคม (Social engagement): สสมส. มุ่งเป้าที่จะทำให้งานวิจัยและงานพันธกิจสังคมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยงานพันธกิจสังคมของ สสมส. เป็นงานที่ขับเคลื่อนผ่านองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มุ่งสร้างความรู้และนำความรู้ไปสู่การวิจัย ต่อยอดงานวิจัยสู่งานด้านการศึกษาและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) บรรลุผลโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education, เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender Equality, เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ : Reduced Inequality, เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace and Justice Strong Institutions และ เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal

          งานด้านบริการวิชาการ: สสมส. เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในงานด้านเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) และสันติศึกษา (Peace Studies) สสมส. ร่วมกับองค์กรภาคีได้จัดอบรมให้กับนักวิจัยและนักวิชาการจากภูมิภาคอาเซียนเป็นประจำ เพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้สามารถทำงานวิจัยและงานสอนในด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผลสูง

การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ

  1. การอบรมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพศึกษาให้แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ประเทศเมียนมา
  2. การเสริมสร้างการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมา

การสร้างสันติภาพ

  1. ศาสนาเพื่อสันติภาพ-สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 แผนงานโครงการสร้างคนและชุมชนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  2. การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ Thai PBS
  3. เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย
  4. กลุ่มถักทอสันติภาพ
Message us