ศาสนสัมพันธ์

พันธกิจสังคม

CONTACT US

ศาสนสัมพันธ์

          ศาสนสัมพันธ์ เป็นการสานเสวนากลุ่มผู้นำศาสนา เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ สร้างความเป็นเพื่อนน ถักทอให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องระหว่างศาสนาพุทธและอิสลาม แต่ก็มีโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายทุกศาสนา ซึ่งทุกโครงการเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากกลุ่มผู้เข้าร่วมเดิมที่มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน และเกิดการขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่ริเริ่มใหม่ ตลอดทั้งมีการนำประเด็นร่วมสมัยมาโยงใยความสัมพันธ์ เพื่อให้การทำงานที่ยากมีความเป็นไปได้

Message us