ผู้บริหาร

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ)

Dr. Michael George Hayes

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(นานาชาติ)

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ)

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Message us