ผู้บริหาร

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Dr. Michael George Hayes

ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(นานาชาติ)

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ)

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

Program Director MA in Human Rights (International Program)

Message us