ผู้บริหาร

Dr. Michael George Hayes​

รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

    ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

    (นานาชาติ)

Asst.Prof. Dr. Yanuar Sumarlan

    ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ)

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

    ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ)

Message us