ผู้บริหาร

Dr. Michael George Hayes​

รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Dr. Michael George Hayes​

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

  (นานาชาติ)

Asst.Prof. Dr. Yanuar Sumarlan

  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ)

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 • (66) 2-441-0813 to 5 ext. 2126
 • naparat.kra@mahidol.edu

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ)

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

  (นานาชาติ)

Asst.Prof. Dr. Yanuar Sumarlan

  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ)

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ)

Message us