รางวัล(ที่บุคลากรได้รับ)

เกี่ยวกับสถาบัน

CONTACT US

ชื่อผลงาน นวัตกรรมที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศาสนา

ชื่อผู้ได้รับรางวัล ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสำนักเลขานุการขององค์กรศาสนาและสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอโครงการ “นวัตกรรมที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศาสนา” (The RfP Prize for Innovative Approach to Multi-religious Collaboration) ในงานประชุมระดับโลกศาสนาเพื่อสันติภาพครั้งที่ 9 เป็นเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ชื่อผลงาน รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ชื่อผู้ได้รับรางวัล ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

รางวัลที่ได้รับ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม โอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (honorary doctorate) ประจำปี 2017 จาก University of Oslo เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

ชื่อผลงาน รับพระราชทานโล่รางวัลสตรีดีเด่น

ชื่อผู้ได้รับรางวัล ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี

รางวัลที่ได้รับ รับพระราชทานโล่รางวัลสตรีดีเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (นานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ประจำปี 2561 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

ชื่อผลงาน แม่ดีเด่นประจำสถาบันฯ ประจำปี 2561

ชื่อผู้ได้รับรางวัล ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

รางวัลที่ได้รับ แม่ดีเด่นประจำสถาบันฯ ประจำปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม โอกาสได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจำปี 2561

ชื่อผลงาน “สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก” (Creative Instruction Media to Prevent Child Trafficking)

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร อาจารย์ประจำสถาบันฯและหัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย

รางวัลที่ได้รับ ผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม นำโดย ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร อาจารย์ประจำสถาบันฯและหัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย ประกอบด้วย นางสาวมนัสดา นวสิริธนโรจน์, นางสาวจันทนิภา นราดิลก, นายพชร พูนศิริ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีขณะนั้น จากวิทยาลัยศาสนศึกษา และเป็นนักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี 102 สังคม สงคราม สันติ และ 103 แนวคิดและกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน) นายวัลลภ ภุมรา และนายพลธรรม์ จันทร์คำ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้ส่งผลงานวิจัยที่ผ่านการประกวดรอบสุดท้ายจำนวน 24 ทีม จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ชื่อผลงาน Oral Presentation จาก มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายฆอซาลี อาแว

รางวัลที่ได้รับ  Oral Presentation จาก มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มีบทบาทนำด้านวิชาการและปัญญาปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพ ในระยะเวลาที่ผ่านมา สสมส. มีผลงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และร่วมขับเคลื่อนกับประชาคมเพื่อการแปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม โดยผลงาน “มหาวิทยาลัยมหิดลกับการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ได้รับรางวัล ประเภท Oral Presentation จาก มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม – Mahidol University Social Engagement Forum 2021 – MUSEF 2021 นำเสนอโดยนายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้

ชื่อผลงาน ด้านวิชาการได้รับรางวัลบทความดีเด่นประจำปี 2564 จากบทความ “พระสงฆ์กับอิหม่าม: เพื่อนรักข้ามศาสนาเพื่อสันติภาพ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

รางวัลที่ได้รับ บทความดีเด่นประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ผลงานด้านวิชาการได้รับรางวัลบทความดีเด่นประจำปี 2564 จากบทความ “พระสงฆ์กับอิหม่าม: เพื่อนรักข้ามศาสนาเพื่อสันติภาพ” โดย ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และ รศ. ดร. โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันฯ โดยบทความนี้ได้รับคัดเลือกเป็นบทความที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 แห่งปี 2564 จากทั้งหมด 270 บทความ ประจำวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2564)

ชื่อผลงาน อาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร, ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

รางวัลที่ได้รับ ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม  
– ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
– ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตรประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา
– ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารและเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน คัดเลือกเป็น ผู้แทนประเทศไทย ในองค์กร ASEAN Women Peace Registry (AWPR), ASEAN Institute for Peace and Reconciliation

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

รางวัลที่ได้รับ  คัดเลือกเป็น ผู้แทนประเทศไทย ในองค์กร ASEAN Women Peace Registry (AWPR), ASEAN Institute for Peace and Reconciliation

รายละเอียดเพิ่มเติม ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนประเทศไทย ในองค์กร ASEAN Women Peace Registry (AWPR), ASEAN Institute for Peace and Reconciliation โดยมีวาระ 3 ปี

ชื่อผลงาน Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ

รางวัลที่ได้รับ Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย”

รายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดและนำเสนอผลงานในประเภท Public Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564: MAHIDOL QUALITY FAIR 2021: Virtual Conference ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Cisco Webex จัดโดย Mahidol Quality Fair#2021 ณ มหิดลสิทธาคาร และ ระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

ชื่อผลงาน “คริสตชนต้นแบบ”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

รางวัลที่ได้รับ โล่รางวัล “คริสตชนต้นแบบ”

รายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับโล่รางวัล “คริสตชนต้นแบบ” โดยกรมการศาสนา และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรสัมพันธ์

ชื่อผลงาน สตรีดีเด่น ประจำปี 2565

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

รางวัลที่ได้รับ โล่รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับโล่รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านการส่งเสริมสันติภาพ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

Message us