บุคลากรสายสนับสนุน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จันทร์จริยาพร แย้มประภารัตน์
หัวหน้างาน

(บรรณารักษ์)

เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ชาริต้า ประสิทธิหิมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กัลนิกา กาญจน์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานทรัพยากรบุคคล)

เขมิกา กลิ่นเกษร

นักประชาสัมพันธ์

เสมอแข ย้อยนวล

นักวิชาการสารสนเทศ

สมบัติ กิตินาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ธนพล แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานสารบรรณ)

ทิพย์รัตน์ ลิ้มอนุสรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

ฝ่ายการศึกษา

จริยา บุญโต

รักษาการหัวหน้างานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการศึกษา

มานียา รักษาผล

นักวิชาการศึกษา

อรินกร กิตติศีรชัช

นักวิชาการศึกษา

เนตรนภา พุ่มห่าน

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บดินทร์ สายแสง

นักปฏิบัติการวิจัย

ฆอซาลี อาแว

เจ้าหน้าที่วิจัย (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี)

วัลลภ ภุมรา

นักประชาสัมพันธ์

ศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้

ดร. พลธรรม์ จันทร์คำ

หัวหน้าศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้

ชาริต้า ประสิทธิหิมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฆอซาลี อาแว

เจ้าหน้าที่วิจัย

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

Mathias Exequiel Valdez Duffau

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

Message us