บุคลากรสายสนับสนุน

หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กัลนิกา กาญจน์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เสมอแข ย้อยนวล

นักวิชาการสารสนเทศ

ธนพล แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ชาริต้า ประสิทธิหิมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี)

เขมิกา กลิ่นเกษร

นักประชาสัมพันธ์

สมบัติ กิตินาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จริยา จารุรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทิพย์รัตน์ ลิ้มอนุสรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายการศึกษา

มานียา รักษาผล

นักวิชาการศึกษา

จริยา บุญโต

นักวิชาการศึกษา

อรินกร กิตติศีรชัช

นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฆอซาลี อาแว

เจ้าหน้าที่วิจัย (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี)

บดินทร์ สายแสง

นักปฏิบัติการวิจัย

วัลลภ ภุมรา

นักประชาสัมพันธ์

ศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้

ดร. พลธรรม์ จันทร์คำ

หัวหน้าศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้

ฆอซาลี อาแว

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชาริต้า ประสิทธิหิมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Message us