เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

CONTACT US

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สสมส.)

ความเป็นมา

เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2541) และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547) สสมส. ได้ผนวกประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากทั้งสองศูนย์เข้าไว้ด้วยกัน เอกลักษณ์ของ สสมส. คือองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชา และการสร้างนิยามใหม่ให้แก่การศึกษาด้านสันติภาพ ความขัดแย้ง ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและส่วนอื่นๆของโลก

ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2541 กว่าสิบปีที่ศูนย์ฯปฏิบัติงานในฐานะสถาบันทางวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ศูนย์ฯได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษา คนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สมาชิกองค์กรภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน ของศูนย์ฯนั้น ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ดำเนินการมายาวนานที่สุดในเอเชีย

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ในฐานะศูนย์วิจัยที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหาทางออกอย่างสันติให้กับความขัดแย้งต่างๆในประเทศไทย โดยเฉพาะความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส) ศูนย์ฯได้ดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการและโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมหลายโครงการ โครงการเหล่านี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดความพยายามในการร่วมมือกันของฝ่ายต่างๆเพื่อรับมือกับความขัดแย้ง ด้วยการเปิดพื้นที่การสานเสวนาในทุกระดับ หาหนทางลดความรุนแรง และค้นหาความจำเป็นพื้นฐานของชุมชนและสังคม และโครงการเหล่านี้มุ่งนำเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ๆ เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสังคมที่ ยุติธรรมและสันติ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษายังได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เรายังคงมุ่งเน้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทางสังคมและการเมือง ทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สสมส.มุ่งมั่นที่จะยกระดับประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โดยให้การศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการวิจัยชั้นนำในประเด็นสำคัญๆ

โครงสร้าง

วิสัยทัศน์

มีบทบาทนำด้านวิชาการและปัญญาปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพ

พันธกิจ

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และร่วมขับเคลื่อนกับประชาคมเพื่อการแปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม

ปรัชญา

เสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและสันติวัฒนธรรม เพื่อความยุติธรรมและประโยชน์สุขของมนุษยชาติ

ปณิธาน

เป็นผู้นำทางด้านวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษาที่สามารถใช้ความรู้และบุคลากรเพื่อตอบสนอง ชี้นำและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ ของภูมิภาค และของโลก  โครงการจัดตั้งสถาบันฯ มุ่งการมีบทบาทนำทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผลิตองค์ความรู้เพื่อรับใช้สังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

Innovation = ปัญญาปฏิบัติ
Harmony = อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
Respect = เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
Participation = สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

 1. การจัดการศึกษา/หลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์
  การจัดการศึกษา/หลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ เป็นการพัฒนาและดำเนินการระบบคุณภาพด้านการรับสมัครและสรรหานักศึกษา การดำเนินการด้านหลักสูตร และการบริการนักศึกษา เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) ที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับบริบทด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพร่วมสมัย
 1. การวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ
  การวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ เป็นการสร้างงานวิจัยและงานเขียนที่มีคุณภาพสูง โดยการพัฒนากลไกให้มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
 1. การยกระดับและสร้างการยอมรับในบริการวิชาการ
  การยกระดับและสร้างการยอมรับในบริการวิชาการ เป็นการนำความเชี่ยวชาญของสถาบัน ฯ ไปบริการสู่ชุมชนทางวิชาการและสาธารณะ อันจะนำไปสู่การยกระดับความสำคัญและการยอมรับในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และสามารถช่วยระดมทรัพยากรให้กับสถาบัน ฯ
 1. การสร้างการรับรู้ด้านพันธกิจเพื่อสังคม
  การสร้างการรับรู้ด้านพันธกิจเพื่อสังคม เป็นการมุ่งให้เกิดความรับรู้ด้านงานพันธกิจเพื่อสังคมของสถาบัน ฯ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและสาธารณชน โดยมีงานพันธกิจเพื่อสังคมทั้งด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถาบัน ฯ ซึ่งส่งเสริมความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบต่าง ๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
Message us