สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเวทีสานเสวนา กรณี เรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ ช่วงศาลายา-นครปฐม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดเวทีสานเสวนารับฟังข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ ช่วงศาลายา – นครปฐม โดยมี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสานเสวนา และ ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว รองผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนาในครั้งนี้   

กระบวนกรในการจัดวงสานเสวนาในครั้งนี้นำโดย รศ. ดร. โคทม อารียา ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และ อาจารย์ ดร. พลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ ณ ห้องประชุม Workshop ริมน้ำ สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ           ผลจากการสานเสวนาได้ข้อสรุปว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่สนับสนุนให้ปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมแล้ว ทั้งที่เป็นถนนและทางรถไฟ และประชาชนชุมชนคลองโยง ไม่เห็นด้วยกับการสร้างถนนผ่านโฉนดชุมชนคลองโยง แต่หากจำเป็นต้องสร้างถนนก็อยากให้เปลี่ยนเส้นทางอื่นที่ได้รับผลกระทบน้อยกับวิถีชีวิตชุมชน ขณะที่กรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษาฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเพื่อร่วมกันแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อคณะทำงานและรัฐบาลต่อไป

Message us