โครงการวิจัย

โครงการวิจัย

CONTACT US

โครงการวิจัย

โครงการวิจัยของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ดำเนินการภายใต้ 3 แนวเรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนาประชาธิปไตย (Democratic Development) การสร้างสันติภาพ (Peacebuilding) การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ (Human Rights Protection for Marginalized Groups) ในแต่ละแนวเรื่องหลักประกอบด้วยโครงการย่อย ๆ ซึ่งสามารถทำความเข้าใจเพื่อเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกได้ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

การพัฒนาประชาธิปไตย

  1. การใช้แนวทางการสอนแบบชุมชนสืบสอบเชิงปรัชญาเพื่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในระดับอุดมศึกษา

การสร้างสันติภาพ

   2. การวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (พ.ศ. 2548-2564)

การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ

   3. Right to Life: Securing ASEAN’s Commitment & Compliance

การสร้างสันติภาพ

การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ

Message us