งานวิจัย/บริการวิชาการ

งานวิจัย/บริการวิชาการ

CONTACT US

งานวิจัย:
สสมส. มีเป้าหมายด้านการวิจัยเพื่อ “เพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้ผ่านการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสหวิชาการข้ามศาสตร์ในสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา” อันเป็นรากฐานที่จะทำให้มีการพัฒนางานวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ

ขอบเขตของวิจัยที่ดำเนินการโดยคณาจารย์และนักวิจัยของ สสมส. ประกอบด้วยสามแนวเรื่องหลัก ได้แก่

  1. การพัฒนาประชาธิปไตย (Democratic Development)
  2. การสร้างสันติภาพ (Peacebuilding)
  3. การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ (Human Rights Protection for Marginalized Groups)

งานพันธกิจสังคม (Social engagement):
สสมส. มุ่งเป้าที่จะทำให้งานวิจัยและงานพันธกิจสังคมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยงานพันธกิจสังคมของ สสมส. เป็นงานที่ขับเคลื่อนผ่านองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มุ่งสร้างความรู้และนำความรู้ไปสู่การวิจัย ต่อยอดงานวิจัยสู่งานด้านการศึกษาและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) บรรลุผลโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education, เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender Equality, เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ : Reduced Inequality, เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace and Justice Strong Institutions และ เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal

งานด้านบริการวิชาการ:
สสมส. เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในงานด้านเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) และสันติศึกษา (Peace Studies) สสมส. ร่วมกับองค์กรภาคีได้จัดอบรมให้กับนักวิจัยและนักวิชาการจากภูมิภาคอาเซียนเป็นประจำ เพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้สามารถทำงานวิจัยและงานสอนในด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผลสูง

Message us