ภาคประชาสังคม

พันธกิจสังคม

CONTACT US

ภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคม (Civil Society)

          ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการขับเคลื่อนงานทั้งการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่และการผลักดันเชิงประเด็น กล่าวคือ การสร้างกลไกการทำงานร่วมกันระดับพื้นที่นั้น สถาบัน ฯ เข้าไปมีบทบาทในการหนุนเสริมองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยช่วงแรก ๆ ของปลายปี พ.ศ. 2555 สถาบัน ฯ ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมนราธิวาส ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมในสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ทำให้มีการทำงานร่วมกันเด่นชัดมากขึ้น โดยเฉพาะการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ จากนั้น สถาบัน ฯ ยังได้ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและภาคการเมือง เพื่อช่วยกันผลักดันข้อเสนอจากภาคประชาสังคมเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองกับนักการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลักดันให้มีคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาและติดตามกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับกลไกการทำงานร่วมกันจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับนโยบาย

          ส่วนการผลักดันเชิงประเด็นมีความเกี่ยวข้องในหลายมิติ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเด็ก สตรี กลุ่มเปราะบาง การเยียวยา สิทธิมนุษยชน ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ขณะเดียวกัน สถาบัน ฯ ยังให้บริการวิชาการ โดยสนับสนุนความรู้และทักษะในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ โดยเฉพาะเรื่อง การสานเสวนา เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานเชิงประเด็นดังกล่าว

Message us