บุคลากรสายวิชาการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา

ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

คณาจารย์

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร.ชมเกตุ งามไกวัล

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Assoc. Prof. Dr. Coeli Barry

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Dr. Fahmina Karim

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Curriculum vitae

Dr. Mark Peter Capaldi

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Curriculum vitae

Dr. Michael George Hayes

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

งามศุกร์ รัตนเสถียร

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. พลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Asst.Prof. Dr. Yanuar Sumarlan

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Message us