บุคลากรสายวิชาการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา

ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

อาจารย์

งามศุกร์ รัตนเสถียร

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Assoc. Prof. Dr. Coeli Barry

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Dr. Michael George Hayes

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Asst.Prof. Dr. Yanuar Sumarlan

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. พลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร.ชมเกตุ งามไวกัล

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Message us