บุคลากรสายวิชาการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา

ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

อาจารย์

งามศุกร์ รัตนเสถียร

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ)

ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์

ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(นานาชาติ)

ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Assoc. Prof. Dr. Coeli Barry

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Dr. Mark Peter Capaldi

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Dr. Michael George Hayes

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ)

Dr. Yanuar Sumarlan

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Dr. Claus K. Meyer

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Message us