Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Message us