การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน