Human rights and the promotion of peace

Social mission

CONTACT US

Human rights and the promotion of peace

    การส่งเสริมสันติภาพและสิทธิมนุษยชน

          การส่งเสริมสันติภาพและสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยโครงการที่มีความหลากหลายทั้งการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพซึ่งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น สิทธิมนุษยชน ทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจความคิดเห็น ความเท่าเทียมทางเพศ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเด็นที่มีความต่อเนื่อง เช่น Peace Survey การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่บางโครงการอาจมีระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การส่งเสริมอาชีพเยาวชนนอกระบบ การจัดการความขัดแย้งประมงชายฝั่ง (ลอบพับ) การจัดทำข้อเสนอจากองค์กรภาคประชาสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

Message us