Conflict Transformation Training

Academic Service

CONTACT US

Conflict Transformation Training

[Available only Thai language.]

โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เป็นโครงการบริการวิชาการที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาจัดขึ้น สืบเนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เป็นต้น กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธีจึงยังคงเกิดขึ้นในวงจำกัดและคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้องค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและพัฒนาการสิทธิมนุษยชน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อท้าทายในการนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในสังคมไทย  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น โดยมีความมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง และเพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

Message us