Awards (received by personnel)

About Us

CONTACT US

Title นวัตกรรมที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศาสนา

Name of the winner ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

Awards ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอโครงการ

More Details สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสำนักเลขานุการขององค์กรศาสนาและสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอโครงการ “นวัตกรรมที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศาสนา” (The RfP Prize for Innovative Approach to Multi-religious Collaboration) ในงานประชุมระดับโลกศาสนาเพื่อสันติภาพครั้งที่ 9 เป็นเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

Title รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Name of the winner ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

Awards รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

More Details โอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (honorary doctorate) ประจำปี 2017 จาก University of Oslo เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

Title รับพระราชทานโล่รางวัลสตรีดีเด่น

Name of the winner ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี

Awards รับพระราชทานโล่รางวัลสตรีดีเด่น

More Details เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (นานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ประจำปี 2561 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

Title แม่ดีเด่นประจำสถาบันฯ ประจำปี 2561

Name of the winner ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

Awards แม่ดีเด่นประจำสถาบันฯ ประจำปี 2561

More Details โอกาสได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจำปี 2561

Title “สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก” (Creative Instruction Media to Prevent Child Trafficking)

Name of the winner ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร อาจารย์ประจำสถาบันฯและหัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย

Awards ผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก

More Details นำโดย ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร อาจารย์ประจำสถาบันฯและหัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย ประกอบด้วย นางสาวมนัสดา นวสิริธนโรจน์, นางสาวจันทนิภา นราดิลก, นายพชร พูนศิริ (นักศึกษาระดับปริญญาตรีขณะนั้น จากวิทยาลัยศาสนศึกษา และเป็นนักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี 102 สังคม สงคราม สันติ และ 103 แนวคิดและกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน) นายวัลลภ ภุมรา และนายพลธรรม์ จันทร์คำ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้ส่งผลงานวิจัยที่ผ่านการประกวดรอบสุดท้ายจำนวน 24 ทีม จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Title  Oral Presentation จาก มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

Name of the winner นายฆอซาลี อาแว

Awards  Oral Presentation จาก มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

More Details สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มีบทบาทนำด้านวิชาการและปัญญาปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพ ในระยะเวลาที่ผ่านมา สสมส. มีผลงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และร่วมขับเคลื่อนกับประชาคมเพื่อการแปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม โดยผลงาน “มหาวิทยาลัยมหิดลกับการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ได้รับรางวัล ประเภท Oral Presentation จาก มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม – Mahidol University Social Engagement Forum 2021 – MUSEF 2021 นำเสนอโดยนายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้

Title ด้านวิชาการได้รับรางวัลบทความดีเด่นประจำปี 2564 จากบทความ “พระสงฆ์กับอิหม่าม: เพื่อนรักข้ามศาสนาเพื่อสันติภาพ

Name of the winner ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

Awards บทความดีเด่นประจำปี 2564

More Details ผลงานด้านวิชาการได้รับรางวัลบทความดีเด่นประจำปี 2564 จากบทความ “พระสงฆ์กับอิหม่าม: เพื่อนรักข้ามศาสนาเพื่อสันติภาพ” โดย ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และ รศ. ดร. โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันฯ โดยบทความนี้ได้รับคัดเลือกเป็นบทความที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 แห่งปี 2564 จากทั้งหมด 270 บทความ ประจำวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2564)

Title อาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Name of the winner ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร, ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

Awards ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

More Details – ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
– ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตรประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา
– ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารและเทคโนโลยี

Title คัดเลือกเป็น ผู้แทนประเทศไทย ในองค์กร ASEAN Women Peace Registry (AWPR), ASEAN Institute for Peace and Reconciliation

Name of the winner ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

Awards คัดเลือกเป็น ผู้แทนประเทศไทย ในองค์กร ASEAN Women Peace Registry (AWPR), ASEAN Institute for Peace and Reconciliation

More Details ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนประเทศไทย ในองค์กร ASEAN Women Peace Registry (AWPR), ASEAN Institute for Peace and Reconciliation โดยมีวาระ 3 ปี

Title Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย”

Name of the winner คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ

Awards Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย”

More Details วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดและนำเสนอผลงานในประเภท Public Policy Advocacy Award จากผลงาน “จากชุมชนสู่นโยบาย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564: MAHIDOL QUALITY FAIR 2021: Virtual Conference ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Cisco Webex จัดโดย Mahidol Quality Fair#2021 ณ มหิดลสิทธาคาร และ ระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

Title “คริสตชนต้นแบบ”

Name of the winner ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

Awards โล่รางวัล “คริสตชนต้นแบบ”

More Details ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับโล่รางวัล “คริสตชนต้นแบบ” โดยกรมการศาสนา และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรสัมพันธ์

Title  สตรีดีเด่น ประจำปี 2565

Name of the winner ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

Awards โล่รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

More Details ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับโล่รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านการส่งเสริมสันติภาพ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

Message us