Social mission

Social mission

CONTACT US

พันธกิจสังคมของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นโครงการที่มุ่งเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแสดงหลักหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้เป็นกลไกสำคัญที่อำนวยความสะดวกให้โครงการต่าง ๆ มีความคล่องตัว และมีโครงการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับศาสนสัมพันธ์ สานเสวนานักการเมือง (Political) สานเสวนาภาคประชาสังคม (Civil Society) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ซึ่งมีทั้งโครงการวิจัยหรือโครงการที่มุ่งเข้าไปให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

งานวิจัยและงานพันธกิจสังคม (Social engagement): สสมส. มุ่งเป้าที่จะทำให้งานวิจัยและงานพันธกิจสังคมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยงานพันธกิจสังคมของ สสมส. เป็นงานที่ขับเคลื่อนผ่านองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มุ่งสร้างความรู้และนำความรู้ไปสู่การวิจัย ต่อยอดงานวิจัยสู่งานด้านการศึกษาและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) บรรลุผลโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education, เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender Equality, เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ : Reduced Inequality, เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace and Justice Strong Institutions และ เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal

งานด้านบริการวิชาการ: สสมส. เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในงานด้านเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) และสันติศึกษา (Peace Studies) สสมส. ร่วมกับองค์กรภาคีได้จัดอบรมให้กับนักวิจัยและนักวิชาการจากภูมิภาคอาเซียนเป็นประจำ เพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้สามารถทำงานวิจัยและงานสอนในด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผลสูง

Message us