การพัฒนาประชาธิปไตย

งานวิจัย

CONTACT US

  • Master of Arts Human Rights (MAHR)
    Institute of Human Rights and Peace
    Studies Mahidol University
    Salaya, Nakhon Pathom, Thailand 73170
  • (+66) 2-441-0813-5 ext.1114
  • (+66) 2-441-0872-73
  • ihrpma@mahidol.ac.th

การพัฒนาประชาธิปไตย

    1.การใช้แนวทางการสอนแบบชุมชนสืบสอบเชิงปรัชญาเพื่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในระดับอุดมศึกษา

การสร้างสันติภาพ

     2.การวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (พ.ศ. 2548-2564)

การปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชายขอบ

    3.Right to Life: Securing ASEAN’s Commitment & Compliance

Message us