โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

CONTACT US

  • Master of Arts Human Rights (MAHR)
    Institute of Human Rights and Peace
    Studies Mahidol University
    Salaya, Nakhon Pathom, Thailand 73170
  • (+66) 2-441-0813-5 ext.1114
  • (+66) 2-441-0872-73
  • ihrpma@mahidol.ac.th

หลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ ดังนี้

หมวดหน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต
ชั้นปีภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
1

มสสส 500 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน 3 (3-0-6)

มสสส 521 ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง 3 (3-0-6)

มสสส 528 แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 3 (3-0-6)

มสสส 504 วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3 (3-0-6)

รวม 12 หน่วยกิต

มสสส 502 มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน 3 (3-0-6)

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

2

มสสส 698 วิทยานิพนธ์ 12 (0-36-0)

รวม 12 หน่วยกิต

 
หมวดวิชาบังคับหน่วยกิต

มสสส ๕๐๐ แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน

HPRP 500 Human Rights Concepts and Principles

๓(๓-๐-๖)

มสสส ๕๐๒ มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน

HPRP 502 Human Rights Standards and Mechanisms

๓(๓-๐-๖)

มสสส ๕๐๔ วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

HPRP 504 Research Method in Human Rights and Peace

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๑ ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง

HPRP 521 Philosophy and Theory of Peace and Violence

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๘ แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

HPRP 528 Concepts and Basic Skills of Conflict Transformation

๓ (๓-๐-๖)
หมวดวิชาเลือกหน่วยกิต

มสสส ๕๒๒ ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับความเป็นธรรมทางสังคม

HPRP 522 Civil Society, Social Movements and Social Justice

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๓ พลวัตความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนในสังคมร่วมสมัย

HPRP 523 Dynamics of Conflict and Human Rights in Contemporary Societies

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๔ มุมมองเฟมินิสต์และเพศสภาพในสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

HPRP 524 Feminist and Gender Perspectives in Human Rights and Peace

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๕ การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

HPRP 525 Politics of Human Rights and Peace

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๑๔ ยุทธศาสตร์และทักษะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

HPRP 514 Strategies and Practical Skills in Human Rights Promotion and

Protection

๓(๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๖ การสื่อสารเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

HPRP 526 Communications for Human Rights and Peace

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๗ มานุษยวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง

HPRP 527 Anthropology of Peace and Conflict

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๒๙ การศึกษาอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

HPRP 529 Independent Study on Human Rights and Peace

๓ (๓-๐-๖)

มสสส ๕๓๐ การสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

HPRP 530 Seminar on Human Rights and Peace

๓ (๓-๐-๖)
Message us