ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

อาจารย์

เบอร์โทร: (66) 2-441-0813 to 5 ext. 2134
อีเมล: duanghathai.bur@mahidol.edu

ประวัติการศึกษา:

Ph.D. (Gender and Development
Studies) Asian Institute of Technology: 2016
M.A. (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada: 2011
B.Sc. (Industrial Chemistry)
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang: 1994

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ:

• Conflict Transformation and Peacebuilding / การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ
• Women’s Rights and Human Rights / สิทธิสตรี เพศสภาพศึกษา และแนวคิดเฟมินิสต์
• Gender Studies and Feminism
• Group Process and Dialogue Facilitation / กระบวนการกลุ่มและสานเสวนา


ผลงานวิจัย:

N/A

ผลงานตีพิมพ์:

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2023). Civil society and gender advancement in Thailand in Routledge Handbook of civil and uncivil society in Southeast Asia. Eva Hansson and Meredith L. Weiss, editors. Routledge. pp. 205-222. DOI: 10.4324/9780367422080-16

Mardent, Amporn., Buranajaroenkij, Duanghathai. & Panjor, Fareeda. (2022). Women, Peace and Security: Recommendations for the Development of National Action Plan. Songkla: Peace Studies Institute, Prince of Songkla University. 

Nan Kham Mai and Buranajaroenkij, Duanghathai. (2021). Teaching Human Rights in Myanmar: Challenges faced by Primary School Teachers. Journal of Human Rights and Peace Studies. 7, pp. 1-29. 

Soe Thiri Win and Buranajaroenkij, Duanghathai. (2021). Gender-Based Violence Prevention in schools at Taunggyi, Myanmar. Journal of Human Rights and Peace Studies. 7, pp. 51-71.   

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2020). Challenges to women’s inclusion in peace processes in Thailand and Myanmar. International Feminist Journal of Politics. 22(3), pp. 403-422.

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2019). The negotiation of women in conflict situations in the Deep South of Thailand. Social Science Asia. 5(3), pp. 67-80.

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2018). Women and the peace process in the Deep South of Thailand. Bangkok: Peace Resource Collaborative (PRC).  

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2017). Country study on Political feminism and the women’s movement in Thailand: Actors, debates and strategies. Bangkok: Friedrich Ebert Stiftung. 

Buranajaroenkij, Duanghathai. & Doneys, Philippe. & Kusakabe, Kyoko. & Doane, L. Donna. (2016). Expansion of women’s political participation through social movements: The case of the red and yellow shirt in Thailand. Journal of Asian and African Studies.  53(1), pp. 34-48. https://doi.org/10.1177/0021909616654508.

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2016). The colour-coded movements as a space to enhance women’s political power. Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 20. Available at https://kyotoreview.org/yav/colour-coded-womens-politics/.

Norsworthy, L. Kathryn. & Buranajaroenkij, Duanghathai. (2011) Crossing borders, building bridges, and swimming upstream: Feminist liberatory work within South Thailand communities in conflict. Women & Therapy. 34(3), pp. 242-260. https://doi.org/10.1080/02703149.2011.580666.

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2014). Changing gender roles under armed conflict conditions: Muslim women’s roles in the public sphere in southern Thailand. Proceedings of the Korea-ASEAN Cooperation Project (KACP) on Education and Exchange Program for Young Scholars in Women’s Studies. pp.128-137. Penang, Malaysia. 28-31 October 2014.

Buranajaroenkij, Duanghathai. (2013). Hijab: Ethnomarker and political negotiation. pp.141-150. In Religious Diversity in a Globalised Society. Darwis Khudori (Editor).

อัมพร หมาดเด็น ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และฟารีดา ปันจอร์. (2565). วาระผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง: ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ. สงขลา: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2564). สถานการณ์เด็ก เยาวชนและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้. [The Situation of Children, Youth, and Women in the Southern Border Provinces of Thailand]. ยะลา: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.).

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, ประกีรติ สัตสุต และรักชาติ สุวรรณ์. (2562). การเริ่มต้นส่งเสียงต่อรองกับกระบวนการสันติภาพของชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้. [Buddhist Groups’ Formation to Assert Their Voices in the Deep South Peace Process.] วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. [The Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University]. 11(1), pp. 150-178.

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560). ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ.

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560). แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย:วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดรีช แอเบิร์ท.) 

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, ปาริชาด สุวรรณบุบผา และ มนธิภา ยิ้มย่อง. (2560). ผู้หญิงที่ชายขอบของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้: มุมมองของผู้หญิงผู้ได้รับผลกระทบ. [Women at a Periphery of the Deep South Peace Process: A Perspective of Female Victims of Violent Conflict.] วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. [The Journal of MCU Peace Studies.] 5(1). pp.14-27.

Authored book (Thai)

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจและอธิษฐาน์ คงทรัพย์ (2556) ก้าวพ้นความขัดแย้งด้วยกระบวนการกลุ่ม [Transcending Conflict by Group Process]. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

พระไพศาล วิสาโลและคณะ (2550) สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ. [Peace-Well-being: Nonviolent means and conflict management in health system]. นนทบุรี: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Translated books (English to Thai)

Galtung, Johan. 2016. Transcend and transform: An introduction to conflict work. Trans Gothom Arya, Suphatmet Yunyasit, Duanghathai Buranajaroenkij and Athita Kongsub. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Company. ISBN: 978-616-279-465-0

Lederach, J.P. & Lederach, A.J. 2016. When blood and bones cry out: Journeys through the soundscape of healing and reconciliation. Trans Gothom Arya, Suphatmet Yunyasit, Duanghathai Buranajaroenkij and Athita Kongsub. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Company. ISBN: 978-616-279-742-2

ตำแหน่งอื่นๆ:

• 2017 – present Program Secretary M.A. Human Rights and Peace Studies (Thai program)
• 2023 – present Committee of the Peace Resource Collaborative Foundation (PRCF)
• 2021 – present Registered expert of the National Human Rights Commissioners (NHRC)
• 2018 – present Advisor of the Council of Civil Society in the Southern Border Provinces
• 2017 – present Committee and treasurer of the Peace and Culture Foundation
• 2560 – ปัจจุบัน เลขาหลักสูตรมหาบัณฑิตสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา • 2566 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิความร่วมมือสันติภาพ
• 2564 – ปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
• 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม

Message us