ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ นำเสนอผลงานวิชาการ ในเวที 7th Buddhist-Christian Colloquium:Karuṇā and Agape in Dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้นำเสนอมุมมองต่อภาพอนาคตสำหรับการทำงานเพื่อความกรุณาแบบพุทธ-ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแบบคริสต์ต่อผู้คนและแผ่นโลกที่ทุกข์ทนจากบาดแผลต่าง ๆ  ในงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 7 ของเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติระหว่างพุทธ-คริสต์  โดยได้นำเสนอวิสัยทัศน์มุมมองต่อความท้าทายของมนุษยชาติที่ผ่านมาและที่กำลังเผชิญอยู่ในอนาคตโดยพิจารณากรณีความทุกข์ยากของผู้ที่ไร้พลังเสียงในสงครามความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะต่อเด็ก ผู้หญิง คนกลุ่มน้อยทางศาสนา และเสนอแนวทางการรับมือกับความท้าทายด้วยการทำให้ประเด็นสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสันติวิธีเข้มแข็งขึ้น ภายใต้ธีม Political Perspective (Religious Extremism and Terrorism, Ethno-religious Nationalism and Right Wing Populism, Migration and Refugee Crisis, Religious Persecution and Freedom of Religion, Corruption)  ในหัวข้อหลักของการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 7th Buddhist-Christian Colloquium: Karuṇā and Agape in Dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย                  

Message us