วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ 

มีบทบาทนำด้านวิชาการและปัญญาปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพ

พันธกิจ

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และร่วมขับเคลื่อนกับประชาคมเพื่อการแปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม

ยุทธศาสตร์

  1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร
  2. สร้างงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  3. สร้างความเป็นเลิศ/เชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการในด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  4. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ
  5. การสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
Message us