คำถามที่มักพบบ่อย

หลักสูตรการเรียนการสอน

CONTACT US

 • Master of Arts Human Rights (MAHR)
  Institute of Human Rights and Peace
  Studies Mahidol University
  Salaya, Nakhon Pathom, Thailand 73170
 • (+66) 2-441-0813-5 ext.1114
 • (+66) 2-441-0872-73
 • ihrpma@mahidol.ac.th

หลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาไทย

จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หลักสูตร 1.5 ปี และกำลังปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร 2 ปี ในปีการศึกษา 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
(ไม่รวมกรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร)

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า
 2. ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

36 หน่วยกิต เรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ผู้สมัคร ที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด สามารถสมัครได้ โดยต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษภายใน 1 ปีการศึกษา

หลักสูตรฯ มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนโดยมีการพิจารณาจากผลการเรียน

 1. นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 2. นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 3. ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ
 4. กระบวนกร และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
 5. อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบประเด็นสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร สอบสัมภาษณ์ และพิจารณา concept paper ประกอบ

บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในทุกประเด็น

หลักสูตรเน้นวิชาการมากกว่าการปฏิบัติ

Message us