Dr. Mark Peter Capaldi

Dr. Mark Peter Capaldi

อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เบอร์โทร : (66) 2-441-0813to 5 ext. 2132

อีเมล : mpcapaldi1502@gmail.com

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Human Rights and Peace Studies)
Mahidol University: 2016
M.Sc. Distinction (Tropical Agricultural Development)
University of Reading, UK: 1993

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

Child rights; migration and human trafficking; sexual exploitation, and the death penalty in ASEAN

ผลงานวิจัย

N/A

ผลงานตีพิมพ์

Capaldi, M. (2023). The Sexual Exploitation of Boys: Lost on the margins of GBV responses? A Commentary. Journal of Child Abuse & Neglect, https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106218

Capaldi, M.P. (2023). Present-Day Migration in Southeast Asia: Evolution, Flows and Migration Dynamics. In: Petcharamesree, S., Capaldi, M.P. (eds) Migration in Southeast Asia. IMISCOE Research Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25748-3_1

Capaldi, M.P., Altamura, A. (2023). Accounting for Children’s Agency and Resilience in Independent Child Migration in Southeast Asia. In: Petcharamesree, S., Capaldi, M.P. (eds) Migration in Southeast Asia. IMISCOE Research Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25748-3_9

Capaldi, M.P. (2023). The Death Penalty in ASEAN: Steadfastly Retentionist?. In: Petcharamesree, S., Capaldi, M.P., Collins, A. (eds) Unpacking the Death Penalty in ASEAN. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8840-0_1

Capaldi, M.P. (2023). Fact or Fiction? Deconstructing the Death Penalty as a Deterrent to Crime in ASEAN. In: Petcharamesree, S., Capaldi, M.P., Collins, A. (eds) Unpacking the Death Penalty in ASEAN. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8840-0_2

Capaldi, M. (2021). “Enhancing children’s participation in research: A review of ‘the limits of giving voice’.” Global Campus Human Rights Journal 5(1) http://dx.doi.org/10.25330/1354

Sofian, A, Pretama, B, Pratoma, F and Capaldi, M. (2021). ‘Children’s Privacy and Data Protection in Judicial Decisions in Indonesia’, US-China Law Review, Vol. 18, No. 4. pp. 153-161.

Sofian, A, Pretama, B, Pratoma, F and Capaldi, M. (2021). ‘A Brief Review: Children Online Privacy Protection in Indonesia’, Advances in Social Science and Culture, Vol. 3, No. 3.

Capaldi, M. (2021). Research Ethics Systems: Comparison between NGO Ethics Guidelines and University Ethics Procedures, Journal of Population and Social Studies, Vol. 29, p. 299-310.

Capaldi, M. (2020). ‘The Dichotomy of Religion and Sexualities within ASEAN Member States’ Journal of Human Rights and Peace Studies, Vol. 6, Issue No. 2.

ตำแหน่งอื่นๆ

N/A

Message us