หนังสือ: บทบาทผู้นำศาสนากับการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ “ศาสนสัญจรสู่สุขภาวะ”

งานวิจัยเล่มเล็กที่อยู่ในมือท่านเป็นการสกัดประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการทุ่มเททางานวิจัยในภาคสนามท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่ไว้วางใจระหว่างสองกลุ่มศาสนา วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ นับตั้งแต่มีพระภิกษุสงฆ์และผู้นาศาสนาอิสลามตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อความรุนแรงเพิ่มจานวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการมรณภาพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ หรือพระอาจารย์สว่าง พระผู้เป็น “สะพาน” เชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธ – มุสลิมในพื้นที่มายาวนาน การลอบสังหารพระอาจารย์สว่างเป็นอีกหมุดหมายสาคัญที่เสมือนกับลิ่มที่ตอกลงไปในความสัมพันธ์ระหว่างพุทธ – มุสลิมไม่เฉพาะในชายแดนใต้แต่ทั้งสังคมไทย ขยายรอยแยกระหว่างกันให้ถ่างกว้างขึ้นจนน่าเป็นห่วงว่าจะขาดจากกันในไม่ช้า
ในฐานะนักวิชาการ งานวิจัยเป็นเครื่องมือเดียวที่จะสามารถใช้เป็นสะพานทอดเข้าไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้
ช่องว่างความสัมพันธ์ว่าจะมีวิถีทางใดบ้างที่จะช่วยนาความสัมพันธ์

Message us