ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ได้รับเชิญเป็นกระบวนกรและร่วมเวทีเสวนาเสวนาแลกเปลี่ยน ในโครงการ“คุรุธรรมทายาท”ฯ

วันที่ 15 มกราคม 2567 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นกระบวนกรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารด้วยสันติวิธี พลังสร้างสรรค์ของนักบวชในสังคมยุคใหม่” และร่วมเวทีเสวนาเสวนาแลกเปลี่ยน “หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง สันติธรรมเชิงปฏิบัติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย” ในโครงการ“คุรุธรรมทายาท” ครูพระผู้สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการเรียนรู้รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 2 “แห่งชีวิตและการศึกษาที่แท้”และ ช่วงที่ 3 เครือข่ายแห่งกัลยาณมิตร ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us