ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ร่วมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ Policy Advocacy 2023 และร่วมนำเสนอ conceptual frameworks

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ “เพื่อนรักต่างศาสนากับการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนจากชุมชนฐานราก” ร่วมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 และนำเสนอ กรอบแนวคิดของโครงการ (conceptual frameworks) ภายในงาน “เปิดตัวโครงการ Policy Advocacy 2023” พร้อมด้วย ดร.เบญรัตน์ แซ่ฉั่ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการกล่าวรายงานแก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการลงนามในสัญญารับทุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 (Policy Advocacy 2023) ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us