ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร : (66) 2-441-0813 to 5 ext. 2134

อีเมล : duanghathai.bur@mahidol.edu

ประวัติการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ / Area of Interest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย Lorem ipsum dolor sit amet.

Publications Lorem ipsum dolor sit amet.

ตำแหน่งอื่นๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ รวมถึงแนวทางและช่องทางการให้ความช่วยเหลือให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสตรีในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

Message us