ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ รวมถึงแนวทางและช่องทางการให้ความช่วยเหลือให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสตรีในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

Message us