วิสัยทัศน์ :

มีบทบาทนำด้านวิชาการและปัญญาปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพ

พันธกิจ :

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และร่วมขับเคลื่อนกับประชาคมเพื่อการแปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม

ยุทธศาสตร์ :

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร
2. สร้างงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
3. สร้างความเป็นเลิศ/เชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการในด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
4. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ
5. การสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ