รับสมัครงาน : บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา, สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง:           อาจารย์                                                                                      

หน่วยงาน:         โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรภาษาไทย และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ และรายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  3. ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่จำเป็น
  4. พัฒนาและดำเนินโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการ ด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือด้านสันติศึกษา
  5. มีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ในด้านสิทธิมนุษยชน หรือ สันติภาพ
  6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การสมัครและการยื่นใบสมัคร:
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 อ่านประกาศมหาวิทยาลัยและยื่นสมัครช่องทางออนไลน์
ผ่านระบบ MU E-Recruitment ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=9756

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณกัลนิกา อีเมล์ kannika.kak@mahidol.edu

Message us