เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “จะนะโมเดล:เพื่อนรักต่างศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสันติภาพ”

การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากชุมชนฐานราก สำคัญอย่างไร?
ทำไมการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากชุมชนฐานรากจึงสำคัญ?

องค์กรแอคคอร์ด (Accord) เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากฐานรากในอัฟริการมากว่า  30 ปี ชี้ให้เห็นว่า การสร้างสันติภาพทียั่งยืนอย่างแท้จริงต้องมาจากการที่ชุมชนฐานรากลุกขึ้นมามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้าง มิเช่นนั้นแล้ว ความรุนแรงจะหวนกลับมาในชุมชนอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ความรุนแรงในที่นี้ รวมถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และไม่ว่าจะมีองค์กรหรือหน่วยงานจากภายนอกกี่ร้อนพันองค์กรก็ตามที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนสันติภาพ แต่เมื่อองค์กรเหล่านั้นถอนตัวออกความรุนแรงก็หวนกลับมาอีก พวกเขาเรียนรู้ว่า “การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการพัฒนาสันติภาพที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากชุมชนไม่เอาด้วย และบทบาทของผู้นำศาสนา ผู้หญิง และเด็ก ล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากชุมชนฐานรากทั้งสิ้น” (Accord, 2021) 

“จะนะ” เป็นอีกชุมชนที่หนึ่งชุมชนตัวอย่างที่ผู้นำศาสนา ผู้หญิง เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักในการลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและครบวงจรจากชุมชนของตนเอง

ซึ่งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 “จะนะโมเดล” จะเปิดตัวเป็นชุมชนต้นแบบที่ตระหนักในขุมทรัพย์สันติภาพภายในชุมชนและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นแบบของชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตอบเป้าหมายสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเพื่อนรักต่างศาสนา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us