การอบรมจริยธรรมด้านการวิจัยสำหรับสิทธิมนุษยชน (Ethical Research for Human Rights)

วันที่ 25 มกราคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการอบรมจริยธรรมด้านการวิจัยสำหรับสิทธิมนุษยชน ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีและปัญหาหลักด้านจริยธรรมในการทำบทความวิจัย เน้นเรื่องของปัญหาสำคัญในเรื่องของจริยธรรมในการทำวิจัย, ผลของอิทธิพลที่มีต่อการวิจัย, การวิจัยที่อิงสิทธิเป็นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้กับงานวิจัยของตนเอง ณ ห้อง 118 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us