หนังสือ: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความปรองดองในสังคมแตกแยกร้าวลึก

สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้า ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้กำหนดแผนที่เดินทาง(Road Map) ของการบริหารประเทศในระยะที่ 1 คือ “จะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ให้เร็วที่สุด ในกรอบระยะเวลา 2-3 เดือน เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ครอบครัวชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยจัดให้ผู้มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้พบปะพูดคุย เพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง”นอกจากนี้ ยังมีคำสั่ง คสช. ที่ 3/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง” คำสั่งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคสำคัญ

Message us