ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มบรรยายในหัวข้อ “มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง สู่แผนปฏิบัติการด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มบรรยายในหัวข้อ “มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง สู่แผนปฏิบัติการด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา

Message us