ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา “วัฒนธรรมข่มขืนกับกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี”

ความรุนแรงทางเพศ เป็นตัวสะท้อนความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียม/ความเหลื่อมล้ำ วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ รวมถึงกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสถาบันต่าง ๆ ของสังคม ที่บ่มเพาะให้เกิดความรุนแรงทางเพศและวัฒนธรรมข่มขืนที่ขัดขวางกลไกการคุ้มครองสิทธิในการสร้างความเป็นธรรมทางเพศ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วม
👉 เวทีเสวนา “วัฒนธรรมข่มขืนกับกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี” 👈

พบกับ:

 • คุณกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  ประเด็นหลัก: มายาคติทางเพศและสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงทางเพศในสังคม
 • ศ. นงเยาว์ เนาวรัตน์ อดีตกรรมการ วลพ.
  ประเด็นหลัก: ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกล่วงละเมิดและถูกเลือกปฏิบัติบนฐานเพศสภาพ
 • คุณชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  ประเด็นหลัก: กลไกรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานรัฐภายใต้วัฒนธรรมอำนาจนิยมและปิตาธิปไตย
 • คุณพรรัตน์ วชิราชัย นักวิจัยและนักเขียนอิสระ
  ประเด็นหลัก: วัฒนธรรมข่มขืนที่ปิดปากและซ้ำเติมผู้ถูกกระทำ

ดำเนินรายการโดย

 • คุณอรุชิตา อุตมะโภคิน The Active, Thai PBS
 • ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

📌 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านรบบออนไลน์ Zoom meeting
สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ABQ4uHVpmfF8y3M9A หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
📌 ชมสดพร้อมกันผ่านทาง Facebook: Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University

Message us