รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายการเงินและบริหารโครงการ

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (AUN-HRE) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการในตำแหน่ง “ผู้ช่วยฝ่ายการเงินและบริหารโครงการ

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นเครือข่ายวิชาการที่ทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนโดยการจัดอบรมด้านการสอนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา การผลิตตำราและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภูมิภาคเอเซียและการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยโครงการฯ มีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายทั้งทางบัญชีและพัสดุของโครงการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการด้านเอกสารประกาศการเบิกจ่ายของโครงการ
  • สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ เช่นประสานการจัดอบรม การจัดประชุม และกิจกรรมอื่นๆ
  • ดูแลเว็ปไซต์โครงการ
  • ทำงานสนับสนุน AUN-HRE Convener, ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาของโครงการและประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี-ดีมาก
  • มีความรู้และทักษะด้าน platform การสื่อสาร
  • มีประสบการณ์การทำงานในภาคการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน

ปฏิบัติงาน ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

โครงการมีระยะเวลา 3 ปี (2567-2569)

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและจดหมายแสดงความสนใจมาทางอีเมล์ที่ ฝ่ายเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา aunhre.secretariat@gmail.com หรือ aunhre_secretariat@mahidol.ac.th
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567

Message us