ข่าวกิจกรรมสัมมนา Round Table Seminar on Research Methodologies and Findings

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติภาพศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Global Campus of Human Rights and Right Livelihood จัดงานสัมมนา Round Table Seminar on Research Methodologies and Findings ในโอกาสนี้ ดร.วัชรฤทัย บุญตินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานำเสนอการออกแบบการวิจัยและผลการวิจัยภาคสนาม ได้แก่ :
Mr. Isaac Mcneill นำเสนอหัวข้อ Indigenous community/self-determination in New Zealand
Ms. Chalalai Fai นำเสนอหัวข้อ Child Marriage in Thailand
Ms. Tayyaba Najib นำเสนอหัวข้อ Honor and Shame among Pashtuns in Pakistan
และ Dr. Mike George Hayes, Dr. Mark Felix, ผศ. ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และ Dr. Hardina Ohlendorf ดำเนินการอภิปราย ซึ่ง Dr. Mark Capaldi อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมกันภัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us