ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์  บรรยายในหัวข้อ Religious Contributions (and Impediments) to Human Rights and Peace

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) และเลขาธิการศาสนาเพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘ คุณูปการ (และการสกัดกั้นขัดขวาง) ที่ศาสนามีให้ต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ’ การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ครั้งนี้เป็น 1 ใน 4 หัวข้อของการอบรม Intructor-Led Trainingประจำเดือนเมษายน ในหัวข้อ “ศาสนา ความเชื่อ และสิทธิมนุยชน: แนวทางการใช้หลักความเชื่อเพื่อการปกป้องสิทธิ” จัดโดย The United States Institute of Peace (Ghandi-King Global Academy) ร่วมกับ Religions for Peace International, UN Office of High Commissioner of Human Rights (OHCHR) และ University for Peace มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 80 คนจากทั่วโลก โดยส่วนมากเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ทำงานด้านความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ และผู้ที่สนใจประเด็นบทบาทของศาสนาต่อสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพ

Message us