ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Mahidol University Young Alumni Awards 2024

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่

ปฐมพร แก้วหนู เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท Mahidol University Young Alumni Awards 2024  

Message us