ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการวิจัย “ศาสนสัมพันธ์ เพื่อความสมานฉันท์ ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา” เมื่อวันที่ 17 – 18 มี มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวัดพระคริสต์กษัตริย์ ถนนต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และได้นำกระบวนการและงานวิจัยโครงการ เพื่อนรักต่างศาสนาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปเป็นกรณีศึกษา ผู้เข้าร่วมพึงพอใจมากและเรียกร้องให้จัดกระบวนการสานเสวนาระหว่างศาสนาให้บ่อยขึ้นเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างได้ผล

Message us