สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ แด่อธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ แด่อธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร โดยมี ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us