ประกาศรับสมัคร: พนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี (พส.) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดแนบท้าย

ตำแหน่ง            นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                      

หน่วยงาน          โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดูแลและจัดการการเงินการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินไปตามแผนงบฯ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน นโยบายการใช้เงิน การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบการบริหารจัดการการเงินของทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสอดคล้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดจากแหล่งทุน (สหภาพยุโรป)
  3. ดูแลและตรวจสอบให้บัญชีการเงินของโครงการตรงกับรายการบันทึกของบัญชี ความเคลื่อนไหวทางธนาคาร และได้รับการปรับปรุงให้ทันกาลเสมอ
  4. ช่วยดูแลภาพรวมแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
  5. จัดการงบประมาณให้รองรับและเพียงพอต่อกิจกรรม
  6. ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโครงการในการจัดเตรียมและจัดทำรายงานการเงินเพื่อนำส่งต่อแหล่งทุน (สหภาพยุโรป)
  7. ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี ที่แหล่งทุนส่งมาทำการตรวจสอบบัญชีให้ตรงตามหลักมาตรฐานบัญชีที่แหล่งทุนกำหนด
  8. สื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายค่าทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

เปิดรับสมัครผ่าน ระบบ MU E-Recruitment

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=9155

Message us