ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ พร้อมคณะ เข้าพบจุฬาราชมนตรี

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ (IHRP) พร้อมด้วยนายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เพื่อมอบหนังสือรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และขอคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาสู่สันติภาพให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น ณ สำนักจุฬาราชมนตรี กรุงเทพมหานคร

Message us