ฆอซาลี อาแว นำเสนอเอกสารข้อสรุปจากโครงการ ” การเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร”

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเสนอเอกสารข้อสรุปจากโครงการ “การเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร” ซึ่งพัฒนาเป็น “ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้” ณ ห้อง N402 อาคารรัฐสภา และร่วมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเจรจาสันติภาพและข้อเสนอทางออกทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำเสนอ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และผ่านระบบออนไลน์

Message us