การประชุม International Hybrid Conference on Emerging Research in Development, Sustainability and Human Rights

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย  (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ The Regional Center for Social Science and Sustainable Development จัดการประชุม International Hybrid Conference พร้อมการเสวนาเกี่ยวประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นและลุกลามในด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนา ความยั่งยืน และนวัตกรรมทางสังคมของประเทศไทย ในพื้นที่โดยรอบ ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

            ในโอกาสนี้ Dr. Michael George Hayes​ (IHRP) มหิดล ดร. ภาณุภัทร จิตเทียง (MAIDS) ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค (RCSD) และ Dr. Yuki Miyake (MFL) ร่วมกล่าวเปิดงานพร้อมการอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน การประชุมแบบผสมผสานนี้มีนักวิจัย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย มหาวิทยาลัยในอาเซียน และ เอเชียบางแห่งเข้าร่วมจำนวน 76 คน ซึ่งจะนำเสนอข้อค้นพบและข้อสรุปจากวิทยานิพนธ์ที่เน้นการวิจัย หรือบทความ และจำตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับนักวิจัยคนอื่น ๆ ที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและภูมิภาค การประชุมครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน เพศและเรื่องทางเพศ สังคมที่ถูกแบ่งแยก การเลือกปฏิบัติ ตำรวจและความมั่นคง Gig Economy สิ่งแวดล้อม ผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองและการอพยพ เยาวชน เด็ก SDGs และเมียนมาร์

Message us